اصول پایه

چاپ
این بخش برای بازیکنانی طراحی شده که هیچ گونه  اطلاعاتی درباره شطرنج نداشته و شامل مباحث زیرمیباشد:

1. مختصری راجع به پیدایش شطرنج و فوائد ان

2.اسامی مهره ها و چیدن مهرها

3.مرز-حاشیه-ستون

4.عرض-جناح-مرکز  و ...