متوسطه

چاپ
در این بخش بازیکنانی که دوره مقدماتی را پشت سر گذاشته اند آمادگی یادگیری مباحث متوسطه را خواهند داشت مانند:

1.حمله به شاه قلعه نرفته در شروع بازی

2.قدرت نسبی مهره ها

3.تقابل و انواع آن

4.ایده های اساسی اخر بازی و...