پیشرفته

چاپ
بازیکنانی که مفاهیم دوره متوسطه را پشت سر گذاشته در مسابقات حضور فعال دارند میتوانند از دروس پیشرفته که شامل موارد زیر است استفاده کنند.

1.اموزش تخصصی شروع بازی

2.ساختارهای پیاده ای

3.تعویض

4.آخر بازی با مهره های چند گانه (multi piece) و...