نتایج هفتاد و دومین دوره مسابقات مدرسه شطرنج فرزین

چاپ
سرداور:محمدرضا قربانیان
داوران:علیرضا قربانیان-مجیدقربانیان
تاریخ: 1/8/88
نام ونام خانوادگی

پوین شکنی

امتیاز

مقام

اولیازاده

½ 4

½ 14

مقام اول

مهرجردی

½ 4

½ 11

مقام دوم

لعلی

4

11

مقام سوم

طاهری

3

½ 13

مقام چهارم

کرکیان

3

½ 13

مقام پنجم

آرین قسمتی

3

10

نفراول زیر10سال

اسفندیاری

2

½ 10

نفراول زیر8سال