نتایج هفتاد و سومین دوره مسابقات مدرسه شطرنج فرزین

چاپ
هفتادوسومین دوره مسابقات سریع مدرسه شطرنج فرزین در6 دوره به روش سویسی وبا شرکت 31نفربا زمان 15دقیقه برگزارگردید

که درپایان مریم وردکاربا ½ 5امتیاز با قاطعیت به مقام اول دست پیدا کرد

maryamپوین شکنی

امتیاز

نام ونام خانوادگی

مقام

22

5/5

مریم وردکار

مقام اول

21

5

سعید قربانیان

مقام دوم

19/5

5

پویا اولیازارده

مقام سوم

21/5

4/5

مرصاد خداشناس

مقام چهارم

21/5

4

حسین وردکار

مقام پنجم

19/5

4

علیرضا لعلی

نفر اول زیر12 سال

17/5

4

تکلو

نفر اول زیر 10 سال

17

3

کوروش طوفانی

نفر اول زیر 8 سال