قهرمانی شطرنج نوجوانان ایران 1395

چاپ

 

 

[مرحله نهایی] قهرمانی شطرنج نوجوانان ایران


مهدی بینایی نماینده فرزین در این رقابتها حضور دارد

قهرمانی شطرنج نوجوانان کشور 1395

بخش پسران

بخش دختران 

زیر 8 سال پسران

زیر 8 سال دختران

زیر 10 سال پسران

زیر 10 سال دختران

زیر 12 سال پسران

زیر 12 سال دختران

زیر 14 سال پسران

زیر 14 سال دختران

زیر 16 سال پسران

زیر 16 سال دختران

زیر 18 سال پسران

زیر 18 سال دختران

لینک کمکی
مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوان کشور  نوجوانان کشور 1394
مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی کشور