سایت های نتایج سیزدهمین دوره جام خزر

چاپ

 

سایت های نتایج سیزدهمین دوره جام خزر

 

13th Khazar International Cup

            
            
            

>>> به همراه پخش زنده دیدارهای جدول A مسابقات

سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر

سایت های نتایج:   جدول A    جدول B     جدول C     جدول D13th Khazar International Cup

Results:   Group A    Group B    Group C   Group D مشاهده زنده دیدارها  /  Live Games 

مسابقات شطرنج آزاد بین المللی جام خزر
 

 مشاهده آیین نامه مسابقات / Regulation

Khazar Cup Iran Live Games Results